Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "BUILDING_DESC[department_store]:0"
3816
A retail establishment offering a wide variety of consumer goods which are featured in their own departments in the store.
Maloobchodní zařízení nabízejí širokou škálu konzumního zboží, které je nabízeno v jejich vlastních obchodních oddělení.
#. "BUILDING_DESC[london_eye_anim]:0"
3817
This 135-meter tall structure is the world's tallest Ferris wheel also known as the Millennium Wheel. Its wheel is 120 meters in diameter and supported by steel cables. It looks like a giant bicycle wheel.
Tato 135 metrů vysoká stavba je nejvyšším Ruským kolem na světě a je známa pod jménem Kolo Tisíciletí. Toto kolo má průměr 120 metrů a je vyrobeno z ocelových lan. Vypadá jako obrovský bicykl.
#. "BUILDING_DESC[Big_Ben]:0"
3818
This supersized clock tower is perhaps the best-known symbol of the United Kingdom. With this famously reliable clock, you will never miss tea time again.
Tato obrovská věž s hodinami je možná nejznámějším symbolem Spojeného království. S těmito famózně spolehlivými hodinami již nikdy nezmeškáte čaj o páté.
#. "BUILDING_DESC[arena]:0"
3819
Football and track and field sports are at their best in an open-air sports arena. Natural sunshine and fresh air make the events much more enjoyable. Except when it's raining, that is.
Fotbal, běh a atletika jsou nejlepší v otevřené sportovní aréně. Přírodní svit a čerstvý vzduch dělá sportovní události ještě příjemnějšími. Mimo deště.
#. "BUILDING_DESC[gherkin]:0"
3820
This eccentric skyscraper is a hub for financial business and has a very nice restaurant with a 360-degree view at the top floor.
Tento excentrický mrakodrap je centrem pro finanční podniky a má velmi krásnou restauraci v posledním poschodí s výhledem do všech stran
Tento excentrický mrakodrap je centrem pro finanční podniky a má velmi krásnou restauraci v posledním poschodí s výhledem do všech stran.
#. "BUILDING_DESC[Large Airport]:0"
3822
The Large Airport can handle more planes than the regular Airport. Thus it brings is more tourists.
Velké letiště dokáže obsloužit více letadel než normální letiště. To znamená více turistů.
#. "BUILDING_DESC[Cargo Hub]:0"
3823
Cargo Harbor For Trains accepts cargo trains to deliver and pick up goods straight from the dock.
Nákladní přístav pro vlaky obsluhuje nákladní vlaky pro rozvoz zboží přímo z přístavu.
#. "BUILDING_DESC[Taxi Stand]:0"
3825
When a taxi cab is not busy it will go to the closest taxi stand.
Když nemá taxík zákazníky, přejede k nejbližšímu stání pro taxíky.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[hypermarket]:0"
3826
An expansive retail facility.
Rozpínající se maloobchodní zařízení.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[city_hall]:0"
3828
Chief administrative building of your city.
Hlavní administrativní budova pro Vaše město.
Hlavní administrativní budova vašeho města.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[theatre]:0"
3830
A venue for performance arts.
Prostor pro tvorbu umění.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[cinema]:0"
3831
A venue for showing movies on a large screen.
Prostor pro promítání filmů na velkém plátně.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[department_store]:0"
3834
A retail establishment selling various consumer goods.
Maloobchodní podnik prodávající různé konzumní zboží.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[london_eye_anim]:0"
3835
A gigantic Ferris wheel.
Gigantické Ruské kolo.
Obrovské ruské kolo
#. "BUILDING_SHORT_DESC[arena]:0"
3837
Open-air arena for various sports events.
Otevřená sportovní aréna pro různé sportovní události.
Venkovní sportovní areál pro různé sportovní akce.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[Cargo Hub]:0"
3841
A cargo harbor that accepts also train traffic. Cargo Hub combines the functionality of a Cargo Harbor and Cargo Terminal, but there is also a slight synergy bonus for the close proximity of the both facilities and reduced truck traffic between the two buildings.
Nákladní přístav podporuje i vlakovou dopravu. Uzel pro nákladní dopravu kombinuje funkce nákladního přístavu a nákladního terminálu, ale je zde také mírný bonus pro okolí obou zařízení a zredukování nákladních automobilů mezi dvěma budovami.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[Taxi Stand]:0"
3843
When a taxi cab is not busyit will return to the closest taxi stand to wait for a fare – unless a taxi depot is closer by.
Když nemá taxík další zákazníky vrátí se na nejbližší stání pro taxi do dalšího zákazníka - jestliže není v blízkosti depo pro taxi.
Když je taxík bez zákazníků, vrátí se na nejbližší stání pro taxi, čekající na dalšího zákazníka - jestliže není blíže depo pro taxi.
#. "TUTORIAL_TEXT[SubtoolZoning]:0"
3846
To fine tune zones, take a look at the tools for zoning. The Fill tool fills large areas with a single zone. Marquee lets you click and drag to define areas. Brush tools allow you to paint zones. All of them work with dezoning as well, but you can also click on a zone with secondary mouse button any zoning tool selected to dezone it.
Pro jemné vyladění zón si prohlédněte nástroje pro tvorbu zón. Nástroj Vyplnit, vyplní velké oblasti jednou zónou. Stanovte kliknutím a tažením pro definování zóny. Odstranění zón funguje podobně, ale také lze kliknout na kteroukoli zónu pravým tlačítkem myši a zvolit nástroj pro odstranění zón.
#. "TUTORIAL_TEXT[BuildRoad]:0"
3847
Build roads to expand your city. Select a road type and draw a road by selecting a start and end point for the road with the primary mouse button. Stop drawing a road by clicking the secondary mouse button.
Stavte cesty pro rozvoj Vašeho města. Zvolte typ cesty a namalujte cestu zvolením počátečního a konečného bodu levým tlačítkem myši. Tvorbu cest zrušíte pravým tlačítkem myši.
#. "TUTORIAL_ADVISER[Zoning]:0"
3849
Zones determine what kinds of buildings will spawn to the areas next to the roads. Areas indicated by a grey grid next to roads can be zoned using zoning tools. \n\nThere are four different tools for zoning: Fill, Marquee and Small and Large Brush. Zone an area by clicking the primary mouse button on it. Hold down the button to adjust the square marquee size or continuously paint with a brush. \n\nResidential zones provide housing for the citizens. Commercial zones offer shopping and leisure opportunities for the citizens and tourists. Industry and office zones provide jobs for the citizens and produce goods for the commercial zones to sell.\n
Zóny určují, které typy budov se budou objevovat vedle cest.Oblasti označení šedou mřížkou vedle cest mohou být určeny na zóny použitím nástroje na tvorbu zón. \n\nJsou zde čtyři různé nástroje pro tvorbu zón: Vyplň, Pole a Malý a Velký štětec. Vytvořte zónu kliknutím levým tlačítkem myši na ni. Podržte tlačítko pro upravení velikosti rámečku pole nebo neustále malujte štětcem. \n\nObytné zóny poskytují bydlení pro obyvatele. Komerční zóny nabízejí obchodní a volnočasové příležitosti pro obyvatele a turisty. Průmyslové a kancelářské zóny poskytují práci pro občany a produkují zboží na prodej pro obchodní zóny.\n

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust