Všechny texty Schválené texty Neschválené texty S návrhy Bez návrhu

Vyhledávání

Cities: Skylines

ID
Originální text
Překlad
#. "BUILDING_SHORT_DESC[london_eye_anim]:0"
3835
A gigantic Ferris wheel.
Gigantické Ruské kolo.
Obrovské ruské kolo
#. "BUILDING_SHORT_DESC[london_eye_anim]:0"
3835
A gigantic Ferris wheel.
Gigantické Ruské kolo.
Obrovské ruské kolo
#. "BUILDING_SHORT_DESC[arena]:0"
3837
Open-air arena for various sports events.
Otevřená sportovní aréna pro různé sportovní události.
Venkovní sportovní areál pro různé sportovní akce.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[arena]:0"
3837
Open-air arena for various sports events.
Otevřená sportovní aréna pro různé sportovní události.
Venkovní sportovní areál pro různé sportovní akce.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[Cargo Hub]:0"
3841
A cargo harbor that accepts also train traffic. Cargo Hub combines the functionality of a Cargo Harbor and Cargo Terminal, but there is also a slight synergy bonus for the close proximity of the both facilities and reduced truck traffic between the two buildings.
Nákladní přístav podporuje i vlakovou dopravu. Uzel pro nákladní dopravu kombinuje funkce nákladního přístavu a nákladního terminálu, ale je zde také mírný bonus pro okolí obou zařízení a zredukování nákladních automobilů mezi dvěma budovami.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[Taxi Stand]:0"
3843
When a taxi cab is not busyit will return to the closest taxi stand to wait for a fare – unless a taxi depot is closer by.
Když nemá taxík další zákazníky vrátí se na nejbližší stání pro taxi do dalšího zákazníka - jestliže není v blízkosti depo pro taxi.
Když je taxík bez zákazníků, vrátí se na nejbližší stání pro taxi, čekající na dalšího zákazníka - jestliže není blíže depo pro taxi.
#. "BUILDING_SHORT_DESC[Taxi Stand]:0"
3843
When a taxi cab is not busyit will return to the closest taxi stand to wait for a fare – unless a taxi depot is closer by.
Když nemá taxík další zákazníky vrátí se na nejbližší stání pro taxi do dalšího zákazníka - jestliže není v blízkosti depo pro taxi.
Když je taxík bez zákazníků, vrátí se na nejbližší stání pro taxi, čekající na dalšího zákazníka - jestliže není blíže depo pro taxi.
#. "TUTORIAL_TEXT[SubtoolZoning]:0"
3846
To fine tune zones, take a look at the tools for zoning. The Fill tool fills large areas with a single zone. Marquee lets you click and drag to define areas. Brush tools allow you to paint zones. All of them work with dezoning as well, but you can also click on a zone with secondary mouse button any zoning tool selected to dezone it.
Pro jemné vyladění zón si prohlédněte nástroje pro tvorbu zón. Nástroj Vyplnit, vyplní velké oblasti jednou zónou. Stanovte kliknutím a tažením pro definování zóny. Odstranění zón funguje podobně, ale také lze kliknout na kteroukoli zónu pravým tlačítkem myši a zvolit nástroj pro odstranění zón.
#. "TUTORIAL_TEXT[BuildRoad]:0"
3847
Build roads to expand your city. Select a road type and draw a road by selecting a start and end point for the road with the primary mouse button. Stop drawing a road by clicking the secondary mouse button.
Stavte cesty pro rozvoj Vašeho města. Zvolte typ cesty a namalujte cestu zvolením počátečního a konečného bodu levým tlačítkem myši. Tvorbu cest zrušíte pravým tlačítkem myši.
#. "TUTORIAL_ADVISER[Zoning]:0"
3849
Zones determine what kinds of buildings will spawn to the areas next to the roads. Areas indicated by a grey grid next to roads can be zoned using zoning tools. \n\nThere are four different tools for zoning: Fill, Marquee and Small and Large Brush. Zone an area by clicking the primary mouse button on it. Hold down the button to adjust the square marquee size or continuously paint with a brush. \n\nResidential zones provide housing for the citizens. Commercial zones offer shopping and leisure opportunities for the citizens and tourists. Industry and office zones provide jobs for the citizens and produce goods for the commercial zones to sell.\n
Zóny určují, které typy budov se budou objevovat vedle cest.Oblasti označení šedou mřížkou vedle cest mohou být určeny na zóny použitím nástroje na tvorbu zón. \n\nJsou zde čtyři různé nástroje pro tvorbu zón: Vyplň, Pole a Malý a Velký štětec. Vytvořte zónu kliknutím levým tlačítkem myši na ni. Podržte tlačítko pro upravení velikosti rámečku pole nebo neustále malujte štětcem. \n\nObytné zóny poskytují bydlení pro obyvatele. Komerční zóny nabízejí obchodní a volnočasové příležitosti pro obyvatele a turisty. Průmyslové a kancelářské zóny poskytují práci pro občany a produkují zboží na prodej pro obchodní zóny.\n
#. "TUTORIAL_ADVISER[District]:0"
3850
Paint the part of the city you want to become a district. New districts will be named automatically, but can be renamed later by clicking the district's name in its info window. Apply a special policy by selecting it and clicking on the district. Remove districts by painting areas with the secondary mouse button held down. Click on district name to apply policies.\n\nSpecialized industy policies allow industry buildings to be replaced by extractors and specialized production facilities. Extractors produce raw materials and can only appear where a resource exists. Production facilities use natural resources to produce high quality goods. The number of extractors and production facilities is set automatically so the production matches the usage.\n
Namalujte oblast města, kterou chcete aby se stala čtvrtí. Nové čtvrtě budou pojmenovány automaticky, ale mohou být přejmenovány později, kliknutím na jméno čtvrti v jeho informačním panelu. Aplikujte speciální politiku jejím označením a kliknutím na čtvrť. Odstraňte čtvrti přemalováním přidržením druhého tlačítka myši. Klikněte na jméno čtvrti pro aplikování zvolených politik.\n\n Specializované průmyslové politiky dovolí nahradit průmyslové budovy extraktory a specializovanými výrobními zařízeními. Extraktory produkují suroviny a mohou se objevit pouze tam kde se suroviny nacházejí. Výrobní zařízení používají přírodní zdroje pro výrobu vysoce kvalitního zboží. Počet extraktorů a výrobních zařízení je nastaven automaticky, takže produkce souhlasí s užitkem.\n
#. "BUDGET_INFO[Taxi]:0"
3851
The taxi service's budget affects how many cabs each depot is able to maintain.
Rozpočet taxi služeb ovlivňuje kolik taxíků je každé depo schopno udržovat.
#. "PROPS_TITLE[hedge]:0"
3855
Long Hedge
Dlouhodobé krytí
Dlouhý živý plot
#. "PROPS_TITLE[hedge]:0"
3855
Long Hedge
Dlouhodobé krytí
Dlouhý živý plot
#. "PROPS_TITLE[hedge2]:0"
3856
Short Hedge
Krátkodobé krytí
Krátký živý plot
#. "PROPS_TITLE[hedge2]:0"
3856
Short Hedge
Krátkodobé krytí
Krátký živý plot
#. "PROPS_TITLE[beergarden_bench]:0"
3859
Beer Garden Bench
Lavička na zahrádce
Parková lavička
Pivní zahradní lavička
#. "PROPS_TITLE[beergarden_bench]:0"
3859
Beer Garden Bench
Lavička na zahrádce
Parková lavička
Pivní zahradní lavička
#. "PROPS_TITLE[beergarden_bench]:0"
3859
Beer Garden Bench
Lavička na zahrádce
Parková lavička
Pivní zahradní lavička
#. "PROPS_TITLE[beergarden_sign]:0"
3860
Beer Garden Sign
Ukazatel pivní zahrádky
Tabule u parkové lavičky

Stránka


District = čtvrť
Prop = doplněk (jsou to věci typu, schránka, lavička, odpadkový koš, hromada odpadků apod.)
Drain pipe = Odpadní výpust